راه تجار

X-Ray Exam

« Back to Glossary Index

در آزمایش با پرتو  ایکس که به عنوان بررسی غیر مستقیم نیز شناخته می‌شود و دقیق‌ترین بررسی گمرکی است، با تثبیت تصویر بر روی فیلم اشعه ایکس، صفحات فسفری قابل استفاده مجدد یا آشکارساز تصویر دیجیتال، جزئیات شی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بازرسی با استفاده از اشعه ایکس 1 تا 3 روز به طول می‌انجامد، اما این زمان ممکن است با توجه به ازدحام در بندر متفاوت باشد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه