راه تجار

Wharfage

« Back to Glossary Index

هزینه اسکله یا لنگراندازی، هزینه‌ایست که توسط ناوهای دریایی به منظور پوشش هزینه‌های اداره بندر دریافت می‌شود. این هزینه که عوارض بندر نیز گفته می‌شود شامل فضای اختصاص داده شده برای بارگیری، تخلیه و هم‌چنین هزینه‌ای است که صاحب اسکله برای جابجایی محموله دریافت می‌کند. این هزینه معمولا در نرخ پایه حمل و نقل لحاظ می‌شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه