راه تجار

OBL (Original Bill of Lading)

« Back to Glossary Index

OBL قراردادی برای حمل کالا است که دریافت محموله توسط حامل را تایید می‌کند. هنگامی‌که بارنامه اصلی صادر می‌شود، دو بارنامه اصلی مشابه دیگر نیز چاپ می‌شود و هر سه بارنامه اصلی با هم به عنوان قرارداد حمل صادر می‌شود. قبل از اینکه شرکت حمل و نقل محموله را به مقصد نهایی ارسال کند، باید محموله با بارنامه اصلی آزاد شود. محموله‌ای که با بارنامه اصلی صادر می‌شود می‌تواند به دو صورت آزاد شود: با استفاده از بارنامه اصلی یا تلکس ریلیز.

« بازگشت به فهرست دانشنامه