راه تجار

FAS (Free Alongside Ship)

« Back to Glossary Index

این قاعده که در تجارت‌های بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد بدین معناست که تحویل کالا زمانی انجام می‌شود که کالا برای بارگیری در کشتی اجاره شده توسط گیرنده در اسکله قرار دارد. FAS تنها برای حمل کالا از طریق دریا یا آبراه ‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که این قاعده در یک قرارداد بین الملل ذکر می‌شود یعنی فروشنده باید کالا را در بندر معین در کنار کشتی تحویل داده تا در دسترس تجهیزات بالابر برای بارگیری قرار گیرد. خطر مفقود شدن یا آسیب دیدن کالا زمانی که کالا در بر روی اسکله در کنار کشتی قرار می‌گیرد از عهده فروشنده خارج شده و پس از آن خریدار باید تمام مسئولیت‌ها و هزینه‌ها را تقبل نماید.

« بازگشت به فهرست دانشنامه