راه تجار

Deconsolidation

« Back to Glossary Index

تفکیک کالا به عمل جداسازی محموله های LCL و آماده سازی آن ها برای تحویل نهایی به خریدار گفته می شود. این محموله ها در مبدا در یک کانتینر بارگیری شده و در مقصد تفکیک می شوند. تجمیع و تفکیک کالا در CFS (انبار کانتینرها) انجام می گیرد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه