راه تجار

Declared Value for Carriage

« Back to Glossary Index

بر این اساس ارزش کالا توسط فرستنده در بارنامه به منظور تعیین نرخ حمل و نقل و یا حد مسئولیت کریر اعلام می شود. ارزش اعلام شده کالا پوشش بیمه ای نیست بلکه نوعی جبران خسارت محموله است و مسئولیت مالی حامل را به گونه ای افزایش می دهد که با ارزش اعلام شده کالا مطابقت داشته باشد. این پوشش محدود به زمانی است که محموله در اختیار حامل است و در صورتی اعمال می شود که به دلیل سهل انگاری حامل خسارت یا ضرری وارد شده باشد. این مسئولیت فرستنده است که ثابت کند سهل انگاری از سوی حامل بوده است.

 ارزش اعلام شده کالا اغلب مشمول مالیات، استثنا، ضمانت و محدودیت های بیمه نامه است که برای فرستنده مشخص نشده است. استثناهای رایجی که منجر به عدم پرداخت این هزینه می شود عبارتند از:

عدم صداقت از جانب کارکنان شرکت حمل

عدم مراقبت از وسیله نقلیه و وقوع سرقت

سرقت برخی از کالاها مانند تلفن همراه، سیگار، پوشاک مد، حافظه رایانه و حوادث غیر مترقبه.

اما در مقابل بیمه باربری بدون توجه به اینکه خسارت ناشی از سهل انگاری حامل بوده یا نه، محموله را در طول زمان حمل از زمان دریافت تا ارسال به چندین نوع مورد پوشش قرار می دهد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه