راه تجار

DDP (Delivered Duty Paid)

« Back to Glossary Index

DDP یا Delivered Duty Paid   بدین معناست که فروشنده کالا را پس از ترخیص برای ورود، به صورتی به خریدار تحویل می دهد که کالا در وسیله نقلیه آماده تخلیه در محل مقرر در مقصد می باشد.تمامی هزینه ها و خطرات ناشی از حمل کالا به مقصد بر عهده فروشنده بوده و موظف است کالا را نه تنها برای صادرات بلکه در کشور مقصد نیز ترخیص کرده و کلیه تشریفات گمرکی را انجام و هزینه های آن را پرداخت نماید. این اصطلاح بیانگر حداکثر مسئولیت برای فروشنده و کم‌ترین تعهد برای خریدار است. هیچ گونه خطر یا مسئولیتی تا زمان تحویل کالا در مقصد مقرر بر عهده خریدار نیست. DDP هم از نظر تاخیر و هم از لحاظ هزینه های اضافی پیش بینی نشده می تواند خطری جدی باشد و باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه شناخت کافی از قوانین و مقررات کشور مقصد وجود داشته باشد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه