راه تجار

Contract of Carriage

« Back to Glossary Index

قرارداد حمل و نقل یا Contract of Carriage قراردادی است مبنی بر تعهدات قانونی متصدی حمل و مشتری که چگونگی حمل کالا را مشخص می نماید. این قرارداد میان حامل کالا و فرستنده منعقد می گردد. این سند برای مشخص نمودن حقوق، وظایف و تعهدات طرفین قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و شامل شرایط فورس ماژور می شود. انواع متداول قراردادهای حمل و نقل عبارتند از: بارنامه، بارنامه دریایی، بارنامه هوایی و قرارداد اجاره ای یا چارتر.

« بازگشت به فهرست دانشنامه