راه تجار

Co-Loader

« Back to Glossary Index

وظیفه کولودر تجمیع و جمع آوری محموله های LCL می باشد. کولودر شخص یا شرکت ثالثی است که چندین محموله LCL را قبل از ارسال به حامل اقیانوس پیما به داخل یک کانتینر بارگیری می کند. در حقیقت کولودر به حمل کننده اصلی اشاره دارد که فضایی را برای ارسال محموله های LCL اختصاص می دهد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه