راه تجار

CY (Container Yard)

« Back to Glossary Index

محوطه کانتینری یا CY مکانی فیزیکی است که کانتینرها قبل و بعد از بارگیری داخل حامل های اقیانوس پیما در آن قرار دارند و کریر کانتینرهای خالی برگشتی را به منظور تحویل به شرکت های متصدی حمل در آن‌جا نگه‌داری می کند. شرکت های کشتیرانی معمولا موعد نهایی تعیین می کنند که تا آن زمان کانتینر باید تحویل داده شود تا در حامل های تعیین شده بارگیری شوند. بنابراین محوطه کانتینری برای نگه‌داری کانتینرها تا زمان  بارگیری در کشتی برای تحویل به گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه