راه تجار

CIP (Carriage and Insurance Paid To)

« Back to Glossary Index

این قاعده بدین معنی است که فروشنده علاوه بر تحویل کالا به حمل کننده ای که خود تعیین کرده باید هزینه حمل و بیمه تا مقصد مقرر را پرداخت نماید. در این صورت خریدار مسئول کلیه خطرهای آسیب دیدن یا مفقود شدن کالای در جریان حمل و نقل  می باشد. فروشنده هم‌چنین باید قرارداد پوشش بیمه ای خطر از بین رفتن یا آسیب دیدن کالا که بر عهده خریدار است را منعقد نماید. خریدار باید توجه نماید که بر این اساس فروشنده موظف به  تهیه حداقل پوشش بیمه ای است. اگر خریدار حمایت بیمه بیشتری بخواهد باید با فروشنده توافق نماید یا خود به انجام این کار بپردازد. این قاعده با CIF (هزینه حمل کالا، بیمه و تا بندر مقصد) متفاوت اما قابل مقایسه است.

« بازگشت به فهرست دانشنامه