راه تجار

CPT (Carriage Paid To)

« Back to Glossary Index

فروشنده کالا را در محل تعیین شده در اختیار متصدی حمل که خود مشخص کرده قرار می دهد و هزینه های حمل کالا تا مقصد را می پردازد. اصولا چنین مکانی پایانه ای است که در آن اقیانوس پیما می تواند محموله را بارگیری کند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه