راه تجار

Bonded Warehousing

« Back to Glossary Index

انبار گمرکی جایی برای نگهداری کالاهای وارداتی و صادراتی تحت کنترل گمرک است که سازمان ها کالا را بدون پرداخت مالیات نگهداری می کنند و تعرفه ای برای آن در نظر نمی گیرند. مدیر انبار خود با اداره جمع آوری مالیات یا تعرفه تماس گرفته تا از پرداخت مالیات کالا قبل از ترخیص آن اطمینان حاصل کند. به کالاهایی که در این گونه انبارها نگهداری می شوند کالاهای نگهداری شده در گمرک یا Bonded Goods  گفته می شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه