راه تجار

BE (Bill of Entry)

« Back to Glossary Index

قبض ورودی سندی قانونی است که توسط ماموران ترخیص کالا از گمرک یا وارد کننده کالا قبل و یا هنگام ورود کالا ثبت می شود. این قبض به عنوان بخشی از روند ترخیص کالا به اداره گمرک ارسال می شود. پس از تکمیل این کار، وارد کننده قادر خواهد بود تا در مورد کالا، درخواست  ITC  داشته باشد. قبض ورودی می تواند برای مصرف داخلی و یا تضمین ترخیص صادر شود که در این صورت باید برای تاریخ و شماره صدور در آن درج شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه