راه تجار

Bonded Goods

« Back to Glossary Index

کالاهای وارداتی که عوارض گمرکی آن‌ها پرداخت نشده تحت نظارت مقامات در انبارهای گمرک برای مدت زمانی بدون پرداخت هزینه انبار نگهداری می شوند.  پس از ترخیص کالا از گمرک و پرداخت عوارض، این کالاها برای صادرات مجدد آزاد می شوند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه