راه تجار

CIF (Cost, Insurance and Freight)

« Back to Glossary Index

اصطلاح CIF یا Cost, Insurance and Freight بدین معناست که فروشنده کالا را تهیه نموده و بر روی کشتی تحویل می دهد. انتقال خطر مفقود شدن یا آسیب دیدن کالا زمانی است که کالا در کشتی بارگیری می شود. فروشنده باید قراردادی برای حمل کالا منعقد کرده و تمام هزینه ها و کرایه حمل کالا تا بندر مقصد تعیین شده را بپردازد. فروشنده هم‌چنین باید قرارداد بیمه ای برای پوشش هرگونه خطر فقدان یا خسارت به کالا در زمان حمل به مقصد را منعقد نماید. خریدار باید توجه داشته باشد که مطابق با CIF، فروشنده ملزم به تهیه حداقل پوشش بیمه ای است. اگر خریدار خواهان حمایت بیمه ای بیشتر باشد، باید با فروشنده در این خصوص توافق کرده یا خود بیمه مازاد را تهیه نماید.

« بازگشت به فهرست دانشنامه