راه تجار

CFR (Cost and Freight)

« Back to Glossary Index

مطابق با اصطلاح CFR یا Cost and Freight فروشنده کالا را مطابق با قرارداد تهیه نموده و تشریفات گمرکی لازم را انجام داده و تمام هزینه های مربوط به حمل بار تا بندر مقصد را مطابق با قرارداد پرداخت می نماید و کالا را از لبه کشتی عبور می دهد. مسئولیت خطر از بین رفتن یا آسیب دیدن کالا پس از بارگیری کالا بر روی کشتی از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه