راه تجار

BOL or B/L (Bill of Lading)

« Back to Glossary Index

بارنامه سندی است که از طرف شرکت حمل و نقل یا نماینده آن صادر می شود و نشان دهنده ی قرارداد بین فرستنده و شرکت حمل بار است. این سند قانونی و الزام آور بوده و نشان دهنده تحویل کالا به شرکت باربری است که در واقع حکم رسید کالا دارد و هنگام ترخیص کالا از گمرک باید توسط گیرنده ارائه شود. بارنامه صرفا برای حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی صادر می شود. بارنامه می تواند به عنوان اثبات مالکیت کالا محسوب شود.

طلاعات مندرج در بارنامه عبارتند از:

نام و آدرس فرستنده و گیرنده، نام بندر بارگیری، نام و مشخصات وسیله حمل کالا، نوع بار کانتینر، تاریخ صدور و تاریخ حمل، مشخصات کالا و اطلاعات مالی.

« بازگشت به فهرست دانشنامه