راه تجار

Barge

« Back to Glossary Index

دوبه وسیله نقلیه آبی است که ممکن است دارای مکانیسم رانندگی مستقل باشد یا نه. در اکثر موارد، کشتی های آب داخلی از بارج های رو باز استفاده می کنند که برای حمل محتویات خشک یا مایع نیز استفاده می شود. بارج ها را می توان به یکدیگر متصل کرد و توسط یدک کش هایی کشید که محتویاتی به وزن 60 هزار تن یا بیشتر حمل می کنند. بارج های کوچک برای حمل کالا بین کشتی و خشکی لایتر نامیده می شوند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه