راه تجار

چهارشنبه با سوری - مهمان جناب آقای حسین سوری - اهمیت اطلاعات در بازرگانی