راه تجار

SO (Shipping Order)

« Back to Glossary Index

سفارش حمل یا شیپینگ اوردر سندی است که توسط شرکت حمل و نقل صادر شده و رزرو محموله در کشتی را تایید می‌کند. این سند حاوی مکان کانتینر خالی برای تحویل است و ممکن است حاوی جزئیاتی مانند شماره کشتی و زمان حرکت باشد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه