راه تجار

Pre-Pull

« Back to Glossary Index

زمانی اتفاق می‌افتد که راننده کامیون کانتینر FCL را از بندر بیرون آورده و به جای تحویل فوری آن را در کامیون نگه‌داری می‌کند. در مواقعی ضروری است که نمی‌توان قبل از آخرین روز مجاز کانتینر را تحویل گرفته یا تحویل نهایی مستلزم هماهنگی برای ملاقات باشد که در این صورت از هزینه دموراژ جلوگیری می‌کند. هزینه آن به صورت هزینه مبدا یا مقصد در فاکتور درج می‌شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه