راه تجار

Incoterms

« Back to Glossary Index

اینکوترمز مجموعه‌ای از اصطلاحات مربوط به تجارت بین الملل است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر می‌شود. این مجموعه شامل اصطلاحات مربوط به فرآیند حمل و نقل، ترخیص و غیره است. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه