راه تجار

Goods

« Back to Glossary Index

این اصطلاح بیش از یک تعریف را در بر می‌گیرد: 1. کل یا بخشی از محموله دریافتی از فرستنده، که شامل هرگونه تجهیزاتی است که توسط فرستنده ارسال می‌شود. 2. اصطلاحی رایج که نشان دهنده اموال منقول، اجناس و کالای تجاری است. 3. کلیه مواردی که برای برآوردن خواسته‌ها استفاده می‌شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه