راه تجار

AWB (Air Waybill)

« Back to Glossary Index

بارنامه هوایی سند حمل کالا با وسیله نقلیه هوایی از نقطه مبدا به مقصد است که توسط  حمل کننده صادر می شود و سند قابل معامله یا مالکیت کالا محسوب نمی شود. این بارنامه از جهات زیر دارای اهمیت است:

  •    راهنمای نحوه حمل کالا توسط متصدی حمل می باشد.
  •    قرارداد حمل و نقل کالا را مشخص می کند.
  •    در حکم رسید کالا جهت حمل آن به مقصد است.
  •    گواهی بیمه در صورتی که توسط شرکت هواپیمایی مسئول منعقد شده باشد
  •    و هم‌چنین صورت‌حساب کرایه حمل کالا است.

 سند صادر شده توسط فرستنده کالا یا نماینده او که توافق میان فرستنده و متصدی حمل کالا توسط خطوط هوایی حامل را تایید می کند باید ممهور به مهر شرکت هواپیمایی شامل نام و آدرس گیرنده، نام و آدرس فرستنده کالا، کد فرودگاه مبدا و مقصد، مبلغ کل حمل و نقل کالا، توضیحات مربوط کالا، وزن ناخالص بار و راهنمای نحوه حمل کالا باشد. این بارنامه در 12 نسخه صادر می شود که سه نسخه آن اصلی و ما بقی برای قسمت های داخلی شرکت هواپیمایی به کار برده می شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه