راه تجار

نتایج جستجو

پادکست صبحگاهی اصول مذاکره

این پادکست در مورد اهمیت مذاکره در تمامی امور و …

مطالعه بیشتر
صبحگاه بازرگانی

صبحگاه بازرگانی با موضوع اسب وحشی

  در این پادکست آقای سوری بازرگانی را مشابه یک …

مطالعه بیشتر

صبحگاه بازرگانی با موضوع آسان دیده شدن

  در این پادکست آقای سوری در مورد بهتر دیده …

مطالعه بیشتر

پادکست صبحگاهی با موضوع انگیزه

    در این پادکست آقای سوری در مورد نقش …

مطالعه بیشتر
صبحگاه بازرگانی

صبحگاه بازرگانی با موضوع: اندازه اهداف

  آرزوهای بزرگ مساوی است با اهداف بزرگ و دستاورد …

مطالعه بیشتر
صبحگاه بازرگانی

صبحگاه بازرگانی با موضوع: آموزش بگیریم

  در این پادکست درباره اهمیت یادگیری و آموزش دیدن …

مطالعه بیشتر
پادکست

عامل موفقیت

      پادکست کوتاهی در مورد عملگرا بودن و …

مطالعه بیشتر

صبحگاه بازرگانی با موضوع: عمل گرا بودن

در این پادکست در مورد اهمیت عملی کردن کارها و …

مطالعه بیشتر
صبحگاه بازرگانی

صبحگاه بازرگانی با موضوع اهداف

    این پادکست در مورد عملی کردن اهداف کوتاه …

مطالعه بیشتر

صبحگاه بازرگانی با موضوع افراد

    این پادکست در مورد دسته بندی افراد در …

مطالعه بیشتر
پادکست

صبحگاه بازرگانی با موضوع سال 1400

هدف ها و برنامه های کوچیک گامی بلند برای هدف …

مطالعه بیشتر
پادکست

صبحگاه بازرگانی با موضوع حساب کتاب

اهمیت حساب گر بودن در کارو و تجارت و مدیریت …

مطالعه بیشتر
پادکست صیحگاهی

صبحگاه بازرگانی با موضوع 18 قدم

  این پادکست صبحگاهی در مورد اهمیت و غنیمت شمردن …

مطالعه بیشتر
صبحگاه بازرگانی

صبحگاه بازرگانی- سه اصل مهم در بازرگانی

  ویژگی های یک بازرگان موفق

مطالعه بیشتر