راه تجار

Tare Weight

« Back to Glossary Index

وزن کانتینر یا موارد مورد استفاده در بسته‌بندی به غیر از وزن کالا. این وزن که به عنوان بدون بار نیز شناخته می‌شود، مجموع وزن تراکتور یا تریلر هنگام خالی بودن وسیله نقلیه است و با کم کردن وزن خالص کالا از وزن ناخالص کانتینر به دست می‌آید. وزن بسته‌بندی معمولا بر روی کانتینر نوشته می‌شود تا اطمینان حاصل شود که وزن ناخالص هنگام بارگیری تجهیزات به طور دقیق محاسبه شده است.

« بازگشت به فهرست دانشنامه