راه تجار

Last Free Day

« Back to Glossary Index

آخرین روز از دوره نگه‌داری رایگان محموله است که می‌توان بدون پرداخت هزینه محموله را دریافت کرد. برای محموله‌های FCL ترمینال‌های اقیانوسی 5 روز کاری زمان برای نگه‌داری محموله فراهم می‌کنند که این زمان ممکن است در ترمینال‌ها متفاوت باشد. اما اگر محموله LCL باشد، CFS، یک هفته زمان نگه‌داری رایگان پس از تخلیه و تفکیک بار کانتینر فراهم می‌کنند. ترمینال‌های هوایی 2-3 روز و حمل و نقل ریلی معمولا 2 روز نگه‌داری رایگان ارائه می‌دهند که ممکن است تعطیلات آخر هفته را نیز شامل شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه