راه تجار

Kyoto Convention

« Back to Glossary Index

این کنوانسیون که به عنوان ساده‌سازی و هماهنگ‌ی رویه‌های گمرکی شناخته می‌شود، توافق‌نامه‌ای بین المللی است که در سال 1973 برای تعیین رسوم و رویه‌های استاندارد برای محموله‌های بین المللی به امضا رسید و در سال 1974 به اجرا درآمد. بعد از آن این کنوانسیون برای مطابقت با آخرین رویه‌های تجاری دولتی و جهانی به روز شده است. آخرین تجدیدنظر در قوانین آن در 3 فوریه 2006 صورت گرفته است.

« بازگشت به فهرست دانشنامه