راه تجار

FOB (Free on Board)

« Back to Glossary Index

مطابق با قاعده FOB، تامین کننده امور تحویل کالا را سازماندهی کرده، تشریفات بندر را انجام می‌دهد و کالا را بر روی کشتی مشخص شده توسط خریدار در بندر بارگیری می‌کند. ان اصطلاح تنها برای محموله هایی که مستقیما بر روی کشتی تحویل داده می‌شود مناسب است. در این شرایط فروشنده ملزم است کالا را برای صادرات ترخیص کرده و آن را روی کشتی اقیانوس‌پیما بارگیری نماید. فروشنده مالکیت و مسئولیت کالا را تا زمانی که در کشتی بارگیری شود بر عهده می‌گیرد و وقتی کالا برروی کشتی قرار گرفت تمام هزینه‌ها و مسئولیت‌ها به خریدار انتقال می‌یابد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه