راه تجار

Drop Fee

« Back to Glossary Index

پس از تخلیه و تحویل بار کانتینر حاوی محموله FCL در انبار، راننده کامیون مبلغی تحت عنوان هزینه تخلیه یا Drop Fee دریافت می‌کند که به آن هزینه بابتیل نیز گفته می شود.  

چرا هزینه تخلیه لازم است؟ اگر محموله را نتوان به سرعت تخلیه کرد پرداخت این هزینه ضروری است. اکثر رانندگان کامیون تنها یک تا دو ساعت می‌توانند برای تخلیه بار کانتینر و تحویل آن منتظر بمانند. این هزینه زمانی پرداخت می‌شود که راننده کامیون موظف است به دلیل محدودیت‌های زمانی کانتینر را در انبار گذاشته تا تخلیه شود و پس از اتمام تخلیه آن را تحویل بگیرد. بنابراین، اگر بار کانتینر در این بازه زمانی به دلیل شلوغی انبار تخلیه نشود، این تاخیر مستلزم صرف زمان اضافی برای راننده بوده و در نتیجه این هزینه در پایان محاسبه می‌شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه