راه تجار

CFS (Container Fresh Station)

« Back to Glossary Index

اصطلاح CFS یا Container Fresh Station مکانی است در بندر کانتینری برای تفکیک و بسته بندی محموله ها  که در آن جا محموله LCL از فرستنده برای بارگیری در کانتینرها دریافت می شود یا محموله LCL (کم‌تر از یک کانتینر) از کانتینرها تخلیه و به گیرندگان تحویل داده می شود. هم‌چنین در این مکان محموله ها قبل از بارگیری در هواپیما، کشتی یا کامیون برای حمل بررسی می شوند. سپس کانتینر قبل از بارگیری در کشتی به CY (محوطه کانتینری) منتقل می شوند.

پس از رسیدن کانتینر به بندر مقصد، به منظور تفکیک به ایستگاه کانتینری دیگری برده شده و محموله LCL برای تحویل نهایی تخلیه می شوند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه